Dz.U.UE.C.2019.25.46/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2018 r. - Securitec / Komisja (Sprawa T-661/18)

Język postępowania: francuski

(2019/C 25/60)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Securitec (Livange, Luksemburg) (przedstawiciel: P. Peuvrel, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- uznanie skargi o stwierdzenie nieważności w jej obecnej formie za dopuszczalną;
- co do istoty, uznanie skargi o stwierdzenie nieważności za zasadną;
- w związku z powyższym stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 7 września 2018 r. o odrzuceniu oferty przedsiębiorstwa;
- w razie potrzeby, stwierdzenie również nieważności decyzji Komisji z dnia 17 września 2018 r.;
- podjęcie wszelkich koniecznych środków przewidzianych w przepisach prawa obowiązujących w odnośnej dziedzinie prawa;
- obciążenie Komisji kosztami postępowania oraz innymi kosztami poniesionymi w ramach niniejszego postępowania w przedmiocie skargi.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia obowiązku uzasadnienia, którym zgodnie z twierdzeniem strony skarżącej dotknięta jest, po pierwsze, decyzja Komisji z dnia 7 września 2018 r. o odrzuceniu oferty przedstawionej przez stronę skarżącą w ramach przetargu nr HR/R1/PR/2017/059, zatytułowanego "Konserwacja instalacji systemów bezpieczeństwa w budynkach zajmowanych lub zarządzanych przez Komisję Europejską w Belgii i Luksemburgu" (Dz.U. 2018/ S 209-476275) i, po drugie, decyzja z dnia 17 września 2018 r. odmawiająca udzielenia stronie skarżącej objaśnień, o które wystąpiła w odniesieniu do rzeczonego przetargu. Decyzja o odrzuceniu oferty przedstawionej przez stronę skarżącą ogranicza się bowiem do stwierdzenia, że oferta nie proponuje najniższej ceny, podczas gdy kryterium ceny nie było jedynym kryterium udzielenia zamówienia w świetle specyfikacji. Konsekwencją prawną niedostatecznego uzasadnienia, jako że jest ono równoważne z brakiem uzasadnienia, powinno być w przekonaniu strony skarżącej stwierdzenie nieważności decyzji.
2. Zarzut drugi dotyczy niezgodności z prawem zaskarżonej decyzji. W kwestii tej strona skarżąca twierdzi, że kryterium ceny nie było jedynym kryterium podlegającym zastosowaniu i że poza tym konieczne było, aby wybrana oferta była zgodna z prawem i z określonymi wymogami. Tymczasem zdaniem strony skarżącej wybrany oferent nie dysponował certyfikatem NEDAP, wbrew wymogom specyfikacji. W związku z tym udzielenie zamówienia tejże spółce było niezgodne z prawem i w związku z tym należy stwierdzić nieważność zaskarżonych decyzji
3. Zarzut trzeci dotyczy naruszenia zasad przejrzystości, równości traktowania i niedyskryminacji, którymi zgodnie z twierdzeniem strony skarżącej są dotknięte zaskarżone decyzje, w szczególności jeżeli chodzi o nieproporcjonalny wymóg obrotu na poziomie 900 000 EUR obowiązujący w stosunku do przedsiębiorstw składających oferty w ramach pozycji nr 4 w Luksemburgu oraz o brak udzielenia przez Komisję odpowiedzi na formułujące w tym zakresie pytania pismo strony skarżącej z dnia 28 czerwca 2018 r.