Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.44.57

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 19 listopada 2018 r. - Credito Fondiario / SRB
(Sprawa T-661/16) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności - Unia gospodarcza i walutowa - Unia bankowa - Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych - Jednolity fundusz restrukturyzacji - Ustalenie składki ex ante za rok 2016 - Termin do wniesienia skargi - Przekroczenie terminu - Zarzut niezgodności z prawem - Oczywista niedopuszczalność

Język postępowania: włoski

(2019/C 44/73)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Credito Fondiario SpA (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci F. Sciaudone, S. Frazzani, A. Neri i F. Iacovone)

Strona pozwana: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (przedstawiciele: adwokaci B. Meyring, A. Villani i M. Caccialanza)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Republika Włoska (przedstawiciel: G. Palmieri, pełnomocnik)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di Bucci, A. Steiblytė i K. P. Wojcik, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie, po pierwsze, art. 263 TFUE, zmierzająca do stwierdzenia nieważności decyzji SRB wydanej na sesji wykonawczej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie składek ex ante za rok 2016 na jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRB/ES/SRF/2016/06) i decyzji SRB wydanej na sesji wykonawczej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie korekty składek ex-ante za 2016 r. na jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, uzupełniającej decyzję SRB z dnia 15 kwietnia 2016 r. (SRB/ES/SRF/2016/13), w zakresie, w jakim dotyczą one skarżącej, a po drugie, art. 277 TFUE.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) Credito Fondiario SpA zostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB).
3) Komisja Europejska i Republika Włoska ponoszą własne koszty.
1 Dz.U. C 402 z 31.10.2016
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.