Sprawa T-661/11: Włochy v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-661/11: Włochy v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.26.25/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 2 grudnia 2014 r. - Włochy przeciwko Komisji
(Sprawa T-661/11) 1

[EFOGR - Sekcja Gwarancji - EFRG i EFFROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Przetwory mleczne - Dochody przekazane - Kontrole kluczowe - Przekroczenie terminu - Ryczałtowa korekta finansowa - Podstawa prawna - Artykuł 53 rozporządzenia (WE) nr 1605/2002 - Powtórzenie]

Język postępowania: włoski

(2015/C 026/29)

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierany przez G. Aiella i P. Grassa, avvocati dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Rossi i D. Nardi, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji 2011/689/WE z dnia 14 października 2011 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 270, s. 33) w zakresie, w jakim nakłada ona na Republikę Włoską ryczałtową korektę finansową w wysokości 70 912 382 EUR z powodu nieprawidłowości w kontrolach dotyczących kwot mlecznych stwierdzonych w następujących regionach Włoch: Abruzji, Lacjum, Marche, Apulii, Sardynii, Kalabrii, Friuli-Wenecji Julijskiej i Dolinie Aosty w latach gospodarczych 2004/ 2005, 2005/2006 i 2006/2007.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Republika Włoska pokrywa własne koszty i koszty poniesione przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 49 z 18.2.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.