Sprawa T-660/14: SV Capital v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.346.30/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 października 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2015 r. - SV Capital/EUNB
(Sprawa T-660/14) 1

(Polityka gospodarcza i pieniężna - Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie domniemanego naruszenia prawa unijnego - Decyzja EUNB - Decyzja komisji odwoławczej europejskich urzędów nadzoru - Podniesienie z urzędu - Brak właściwości organu wydającego akt - Skarga o stwierdzenie nieważności - Termin do wniesienia skargi - Przekroczenie terminu - Częściowa niedopuszczalność)

Język postępowania: angielski

(2015/C 346/35)

(Dz.U.UE C z dnia 19 października 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: SV Capital OÜ (Tallin, Estonia) (przedstawiciel: adwokat M. Greinoman)

Strona pozwana: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (przedstawiciele: J. Overett Somnier i Z. Giotaki, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata F. Tuytschaevera)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: W. Mölls i K.P. Wojcik, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności - po pierwsze - decyzji EUNB C 2013 002 z dnia 21 lutego 2014 r. dotyczącej nieuwzględnienia wniosku skarżącej o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przeciwko estońskiemu i fińskiemu urzędom nadzoru sektora finansowego na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331, s. 12) z uwagi na domniemane naruszenie prawa Unii Europejskiej, a - po drugie - decyzji komisji odwoławczej europejskich urzędów nadzoru 2014-C1-02 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie oddalenia skargi wniesionej na tę decyzję.

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność decyzji komisji odwoławczej europejskich urzędów nadzoru 2014-C1-02 z dnia 14 lipca 2014 r.
2)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3)
Każda ze stron pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 431 z 1.12.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.