Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.43

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2020 r. - Hauz 1929/EUIPO - Houzz (HAUZ LONDON)
(Sprawa T-66/20)

Język postępowania: angielski

(2020/C 95/52)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hauz 1929 Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat N. Lyberis)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Houzz, Inc. (Palo Alto, Kalifornia, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie do rejestracji graficznego unijnego znaku towarowego HAUZ LONDON - zgłoszenie nr 17 593 823

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie R 884/2019-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie częściowej nieważności zaskarżonej decyzji;
obciążenie EUIPO i drugiej strony w postępowaniu przed izbą odwoławczą kosztami postępowania poniesionymi przez skarżącą w tej sprawie, włączając w to także koszty poniesione w postępowaniu przed EUIPO.

Podniesiony zarzut

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.