Dz.U.UE.C.2019.25.46/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 31 października 2018 r. - Hästens Sängar/EUIPO (Przedstawienie wzoru kwadratów)
(Sprawa T-658/18)

Język postępowania: angielski

(2019/C 25/59)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hästens Sängar AB (Köping, Szwecja) (przedstawiciele: adwokaci M. Johansson i R. Wessman)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską graficznego znaku towarowego w kolorach niebieskim i białym (Przedstawienie wzoru kwadratów) - zgłoszenie nr 1 340 047

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie R 442/2018-2

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 94 i art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z uwagi na to, że Izba Odwoławcza nie przeprowadziła odpowiedniego badania lub nie podała powodów swojej decyzji w odniesieniu do różnych towarów i usług objętych zgłoszeniem;
- Naruszenie art. 94, 95 i art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z uwagi na to, że rozpatrywany znak towarowy nie jest powtarzającym się wzorem lub trójwymiarowym znakiem towarowym;
- Błędna ocena odpowiedniego interesu ogólnego stanowiąca naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001, jako że Izba Odwoławcza dokonała błędnej oceny samoistnego charakteru odróżniającego.