Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.44.63

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 12 listopada 2018 r. - Stichting Against Child Trafficking / Komisja
(Sprawa T-658/17) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności i na bezczynność - Osoba prawna informująca OLAF o potencjalnie nagannych zachowaniach - Decyzja OLAF o niewszczynaniu dochodzenia - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Niedopuszczalność - Koszty - Zasada słuszności - Artykuł 135 § 1 regulaminu postępowania

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/82)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Stichting Against Child Trafficking (Nijmegen, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat E. Agstner)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero Cruz i C. Tritz, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 i art. 265 TFUE i mające na celu, po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) z dnia 3 sierpnia 2017 r. o niewszczynaniu dochodzenia administracyjnego w sprawie OC/2017/0451, po drugie, nakazanie OLAF-owi wszczęcie dochodzenia administracyjnego i, w zależności od ustaleń tego dochodzenia, przekazanie sprawy krajowym organom ścigania do celów postępowania karnego lub instytucjom Unii Europejskiej do celów postępowania administracyjnego.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Stichting Against Child Trafficking zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 402 z 27.11.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.