Sprawa T-657/19: Wyrok Sądu z dnia 9 listopada 2022 r. - Feralpi v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.482.15/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 listopada 2022 r. - Feralpi/Komisja
(Sprawa T-657/19) 1

[Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek prętów zbrojeniowych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 - Ustalanie cen - Ograniczanie i kontrolowanie produkcji i sprzedaży - Decyzja wydana w następstwie stwierdzenia nieważności wcześniejszej decyzji - Przeprowadzenie nowego przesłuchania w obecności przedstawicieli organów ochrony konkurencji państw członkowskich - Prawo do obrony Zasada dobrej administracji - Rozsądny termin - Obowiązek uzasadnienia - Proporcjonalność - Zasada non bis in idem - Zarzut niezgodności z prawem - Jednolite, złożone i ciągłe naruszenie - Dowód uczestnictwa w kartelu - Otwarte zdystansowanie się - Nieograniczone prawo orzekania]

Język postępowania: włoski

(2022/C 482/21)

(Dz.U.UE C z dnia 19 grudnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Feralpi Holding SpA (Brescia, Włochy) (przedstawiciele: G. Roberti i I. Perego, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Rossi, G. Conte i C. Sjödin, pełnomocnicy, których wspierał P. Manzini, adwokat)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2019) 4969 final z dnia 4 lipca 2019 r. dotyczącej naruszenia art. 65 EWWiS (AT.37956 - Pręty zbrojeniowe do betonu) lub uchylenia grzywny nałożonej na skarżącą czy też zmniejszenia jej kwoty.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Feralpi Holding SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 399 z dnia 25.11.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.