Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.103.33/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 marca 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2019 r. - Sumol + Compal Marcas / EUIPO - Jacob (Dr. Jacob's essentials)
(Sprawa T-656/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Dr. Jacob's essentials - Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy COMPAL ESSENCIAL - Wcześniejsze graficzne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe FRUTA essencial i Compal FRUTA essencial - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2019/C 103/42)

(Dz.U.UE C z dnia 18 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portugalia) (przedstawiciel: adwokat A. De Sampaio)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Söder i D. Walicka, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Ludwig Manfred Jacob (Heidesheim, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat W. Berlit)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 lipca 2017 r. (sprawa R 2067/2016-5) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Sumol + Compal Marcas a L.M. Jacobem.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 11 lipca 2017 r. (sprawa R 2067/2016/5).
2) EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Sumol + Compal Marcas, SA.
3) Ludwig Manfred Jacob pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 402 z 27.11.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.