Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.4.38

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 października 2018 r. - ruwido austria / EUIPO (transparent pairing)
(Sprawa T-649/18)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 4/50)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Austria) (przedstawiciel: Rechtsanwalt A. Ginzburg)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego transparent pairing - zgłoszenie nr 16 581 118

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie R 2487/2017-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- niedostateczne uzasadnienie zaskarżonej decyzji;
- błędna wykładnia zgłoszonego oznaczenia.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.