Dz.U.UE.C.2019.16.54

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 października 2018 r. - ZQ / Komisja
(Sprawa T-647/18)

Język postępowania: włoski

(2019/C 16/65)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZQ (przedstawiciel: adwokat C. Cortese)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji, a w szczególności:
a) stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 15 grudnia 2017 r., zarejestrowanej w ARES w dniu 18 grudnia 2017 r., HR.E.2/AS/Ares (2017), dotyczącej "wniosku o udzielenie wsparcia D/374/17" i oddalającej wniosek o wsparcie;
b) w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie złożone przez skarżącego, N.R/187/18, HR.E.2/Ares (2018), z dnia 19 lipca 2018 r.;
c) zasądzenie od Komisji odszkodowania za szkodę poniesioną przez stronę skarżącą w wyniku licznych niezgodnych z prawem czynów wskazanych w zaskarżonej decyzji lub z którymi jest ona blisko związana, w wysokości 1 000 000 EUR;
- obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W ramach niniejszej skargi strona skarżąca kwestionuje oddalenie przez Komisję jej wniosku o udzielenie wsparcia w związku z mobbingiem, jakiego w swej ocenie doświadczyła ze względu na swą orientację seksualną.

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący oczywistego błędu w ocenie.
- W tym względzie strona skarżąca podnosi, że z ogólnego punktu widzenia oczywisty błąd w ocenie jest ewidentny w z góry ustalonym stanowisku, wyrażonym w tej decyzji, że twierdzenia strony skarżącej nie są wiarygodne, ponieważ odnoszą się do bardzo długiego okresu, w którym nie złożyła ona żadnej formalnej skargi.
- Istnienie z góry ustalonego stanowiska stanowi ponadto jedyne wyjaśnienie faktu, że organ powołujący wyłączył z zakresu zaskarżonej decyzji szeregu zgłoszonych incydentów, w odniesieniu do których nie przeprowadzono żadnej oceny.
- Zarzuty strony skarżącej dotyczące mobbingu, któremu w swej ocenie była poddana zostały pospiesznie zaklasyfikowane jako zwykłe przypadki złej organizacji lub normalnego konfliktu w miejscu pracy.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia prawa.

Strona skarżąca podnosi w tym względzie:

a) zastosowanie błędnego pojęcia mobbingu, obejmującego warunek zamiaru skrzywdzenia (animus nocendi) ze strony sprawcy;
b) zastosowanie standardu dowodu, który nie odpowiada standardowi wymaganemu przez obowiązujące prawo (zasada dowodowa), ale który z kolei oznacza, poza uzasadnionymi wątpliwościami, istnienie faktów i ich jednoznaczną kwalifikację prawną;
c) zastosowanie oczywiście błędnego standardu dowodu w odniesieniu do oceny wiarygodności informacji w odniesieniu do czasu, jaki upłynął;
d) naruszenie obowiązku przeprowadzenia dochodzenia z urzędu w obecności wiarygodnych zarzutów.
3. Zarzut trzeci dotyczący braku uzasadnienia lub niewłaściwego uzasadnienia.
- Strona skarżąca podnosi w tym względzie, że zaskarżona decyzja, nawet jeśli motywy zawarte w decyzji o oddaleniu zażalenia zostały uwzględnione w sposób komplementarny, jest w dużej mierze pozbawiona odpowiedniego uzasadnienia

W odniesieniu do żądań odszkodowawczych strona skarżąca podnosi, że w tym przypadku spełnione są wszystkie warunki określone przez orzecznictwo