Dz.U.UE.C.2019.25.42/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 października 2018 r. - Bonnafous/Komisja
(Sprawa T-646/18)

Język postępowania: francuski

(2019/C 25/55)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Laurence Bonnafous (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci A. Blot i S. Rodrigues)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- uznanie, że niniejsza skarga jest dopuszczalna i zasadna; w rezultacie,
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi mającej na celu stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 9 października 2018 r. oddalającej ponowny wniosek o udzielenie dostępu do dokumentu (raportu z audytu z 2018 r. działu zasobów ludzkich Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego opatrzonego wewnętrzną sygnaturą ARES(2018)361356 i datą 21 stycznia 2018 r.) strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia rozporządzenia nr 1049/2001, art. 15 ust. 3 TFUE i art. 42 karty na tej podstawie, że Komisja nie wywiązała się z obowiązków, które ciążą na niej na postawie prawa do publicznego dostępu do dokumentów instytucji i obowiązku przejrzystości.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 296 TFUE i art. 41 karty, to znaczy obowiązku uzasadnienia w zakresie, w jakim analiza przedstawiona w zaskarżonej decyzji opiera się na ogólnych twierdzeniach i podstawach wyrażonych w sposób abstrakcyjny.
3. Zarzut trzeci dotyczący naruszenia zasady proporcjonalności na tej podstawie, że Komisja odmówiła udzielania dostępu do żądanego dokumentu, niesłusznie powołując się na ogólne domniemanie nieujawniania.