Sprawa T-645/21: Postanowienie Sądu z dnia 7 kwietnia 2022 r. - Bloom v. Parlament Europejski iRada Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.266.28/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lipca 2022 r.

Postanowienie Sądu z dnia 7 kwietnia 2022 r. - Bloom/Parlament i Rada

(Sprawa T-645/21) 1

[Skarga o stwierdzenie nieważności - Wspólna polityka rybołówstwa - Rozporządzenie (UE) 2021/1139 - Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury - Wsparcie finansowe udzielane w ramach zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi - Operacje lub wydatki niekwalifikowalne - Odstępstwa od niekwalifikowalności - Stowarzyszenie chroniące środowisko morskie - Akt ustawodawczy - Brak indywidualnego oddziaływania - Brak bezpośredniego oddziaływania - Prawo do skutecznej ochrony sądowej - Niedopuszczalność]

Język postępowania: francuski

(2022/C 266/35)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lipca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Bloom (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokatki C. Saynac i L. Chovet-Ballester)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: G. Ricci i I. Terwinghe, pełnomocnicy), Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: F. Naert i A. Nowak Salles, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia częściowej nieważności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz.U. 2021, L 247, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Postępowanie w przedmiocie wniosku Komisji Europejskiej o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta zostaje umorzone.

3) Bloom pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

4) Komisja pokrywa własne koszty związane z wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

1 Dz.U. C 481 z 29.11.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.