Dz.U.UE.C.2019.16.52

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 października 2018 r. - August Wolff / EUIPO - Faes Farma (DermoFaes)
(Sprawa T-643/18)

(2019/C 16/63)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Thünken)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "DermoFaes" - zgłoszenie nr 15 069 289

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie R 1842/2017-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- uwzględnienie sprzeciwu i oddalenie spornego zgłoszenia;
- obciążenie EUIPO, oraz w stosownym wypadku interwenienta, kosztami postępowania oraz kosztami postępowania przed EUIPO.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.