Dz.U.UE.C.2019.4.35/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 października 2018 r. - Intercontact Budapest / CdT
(Sprawa T-640/18)

Język postępowania: węgierski

(2019/C 4/47)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Intercontact Budapest Kft.) (Budapeszt, Węgry) (przedstawiciel: adwokat É. Subasicz)

Strona pozwana: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- Tytułem głównym, stwierdzenie, czy przyznane różnym oferentom oceny są realistyczne na podstawie porównania złożonych ofert i czy są one zgodne z zasadami równego traktowania, niedyskryminacji, proporcjonalności i przejrzystości.
- Tytułem ewentualnym, stwierdzenie, że dokonana przez stronę pozwaną interpretacja prawa jest błędna w odniesieniu do art. 113 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 i że ogłoszenie sum podanych w ofertach uczestniczących w postępowaniu przetargowym nie jest sprzeczne z powołanym rozporządzeniem.
- Tytułem w dalszej kolejności ewentualnym, anulowanie wyniku osiągniętego przez stronę skarżącą w odniesieniu do części 12 ogłoszenia o zamówieniu FL/FIN17 oraz stwierdzenie nieważności postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim dotyczy tej części.
- Tytułem ewentualnym, w ostatniej kolejności, wskazanie decyzji podjętej zgodnie z procedurą (aktu prawnego wywołującego skutki) w będącym przedmiotem sprawy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, od notyfikacji której to decyzji powinien biec termin do wniesienia skargi wyznaczony w art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
- Obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1. Zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia zasad równego traktowania, niedyskryminacji, proporcjonalności i przejrzystości, ponieważ strona pozwana w ramach procedur udzielania zamówień publicznych zastosowała do oferentów odmienne kryteria oceny 1 .
2. Zarzut drugi, dotyczący nadużycia władzy, ze względu na nieprzekazanie skarżącej przez stronę pozwaną informacji wymaganych w ramach procedur udzielania zamówień publicznych 2 .
3. Zarzut trzeci, oparty na naruszeniu dyrektywy w sprawie zamówień publicznych 3  przez stronę pozwaną ze względu na niepowiadomienie o terminie do złożenia skargi i na ograniczenie w ten sposób możliwości wniesienia skargi.
4. Zarzut trzeci, oparty na uniemożliwieniu przez stronę pozwaną skorzystania przez skarżącą z prawa do wniesienia skargi na instytucje Unii 4 .
1 Motywy 1 i 90 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 2014, L 94, s. 65).
2 Artykuł 113 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/ 2002 (Dz.U. 2012, L 298, s. 1).
3 Załącznik V część D pkt 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 2014, L 94, s. 65).
4 Artykuł 263 akapit szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.