Dz.U.UE.C.2018.436.37/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 18 października 2018 r. - GEA Group / Komisja
(Sprawa T-640/16) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Stabilizatory termiczne - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE - Decyzja zmieniająca decyzję pierwotną - Skarga o stwierdzenie nieważności - Interes prawny - Dopuszczalność - Grzywny - Pułap wynoszący 10 % - Grupa spółek - Równość traktowania)

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/52)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: GEA Group AG (Düsseldorf, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci I. du Mont i C. Wagner)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Rossi, A. Biolan i V. Bottka, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2016) 3920 final z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniającej decyzję Komisji C(2009) 8682 wersja ostateczna z dnia 11 listopada 2009 r. dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/38589 - Stabilizatory termiczne).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2016) 3920 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniającej decyzję Komisji C(2009) 8682 wersja ostateczna z dnia 11 listopada 2009 r. dotyczącą postępowania na podstawie art. 81 [WE] oraz art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/38.589 - Stabilizatory termiczne).
2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 392 z 24.10.2016.