Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.381.57/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

Postanowienie Sądu z dnia 28 sierpnia 2015 r. - Bimbo/OHIM - Kimbo (Caffè KIMBO)
(Sprawa T-637/13) 1

Język postępowania: angielski

(2015/C 381/69)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2015 r.)

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 52 z 22.2.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.