Dz.U.UE.C.2019.44.81/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 8 listopada 2018 r. - Infratel Italia i in. / Komisja
(Sprawa T-636/15) 1

Język postępowania: włoski

(2019/C 44/108)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 16 z 18.1.2016.