Dz.U.UE.C.2018.455.32/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 października 2018 r. - ZM i in. / Rada
(Sprawa T-632/18)

Język postępowania: francuski

(2018/C 455/42)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZM, ZN et ZO (przedstawiciel: adwokat N. de Montigny)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Skarżący wnoszą do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji wywołujących niekorzystne skutki dla poszczególnych skarżących, polegających na decyzjach organu powołującego o nieprzyznaniu zwrotu wydatków na edukację za rok 2017/2018, które to decyzje znalazły wieloraki wyraz w zależności od właściwych każdemu ze skarżących okoliczności:
- bądź decyzji indywidualnej (a konkretnie wiadomości elektronicznej) zawierającej właśnie odmowę zwrotu;
- bądź oznaczenia jako "processed" na profilu w Sysper, co skarżący uznał za decyzję odmowną, gdyż rozliczenie wynagrodzenia, które się następnie pojawiło w kolejnym miesiącu (najwcześniej 10. dnia miesiąca, gdyż jest to dzień przekazywania rozliczeń wynagrodzenia) nie wykazuje żadnego zwrotu lub wyłącznie zwrot kosztów transportu;
- obciążenie pozwanej kosztami postepowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnoszą cztery zarzuty.

- Zarzut pierwszy, naruszenia art. 3 ust. 1 załącznika VII do Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących zwrotu kosztów leczenia, w zakresie, w jakim zmiana interpretacji przez pozwaną naruszała prawa nabyte, uzasadnione oczekiwania, pewność prawa i zasadę dobrej administracji.
- Zarzut drugi, naruszenia praw dziecka, prawa do życia rodzinnego i prawa do edukacji.
- Zarzut trzeci, naruszenia zasady równego traktowania i niedyskryminacji.
- Zarzut czwarty, braku skutecznego wyważenia interesów skarżących i braku poszanowania zasady proporcjonalności, którymi obarczona jest zaskarżona decyzja.