Dz.U.UE.C.2018.445.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 października 2018 r. - Herholz Vertrieb / EUIPO (#)
(Sprawa T-631/18)

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 445/30)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG (Ahaus, Niemcy) (przedstawiciel: Rechtsanwalt D. Sprenger)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego # - zgłoszenie nr 16 967 267

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie R 445/2018-2

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- zmianę zaskarżonej decyzji poprzez uwzględnienie zgłoszenia unijnego znaku towarowego;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.