Sprawa T-630/20: Wyrok Sądu z dnia 12 stycznia 2022 r. - MW v. Parlament Europejski - OpenLEX

Sprawa T-630/20: Wyrok Sądu z dnia 12 stycznia 2022 r. - MW v. Parlament Europejski

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.119.36/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 stycznia 2022 r. - MW/Parlament
(Sprawa T-630/20) 1

[Służba publiczna - Personel tymczasowy - Grupa polityczna - Zwolnienie - Utrata zaufania - Mobbing - Oczywisty błąd w ocenie - Nadużycie władzy - Odpowiedzialność]

Język postępowania: francuski

(2022/C 119/48)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: MW (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfel)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: I. Lázaro Betancor i N. Scafarto, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 270 TFUE żądanie, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy skarżącej o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego w rozumieniu art. 2 lit. c) Warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, oraz, po drugie, naprawienia poniesionej przez skarżącą szkody materialnej i krzywdy.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) MW zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 9 z 11.1.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.