Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.445.23/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 października 2018 r. - mobile.de / EUIPO (Przedstawienie samochodu w dymku tekstowym)
(Sprawa T-629/18)

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 445/29)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: mobile.de GmbH (Dreilinden, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Lührig)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego (Przedstawienie samochodu w dymku tekstowym) - zgłoszenie nr 15 598 931

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie R 2653/2017-4

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 49 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 71 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 68 ust. 1 zdanie czwarte rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w związku z art. 23 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/625;
- Naruszenie art. 68 ust. 1 zdanie czwarte rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w związku z art. 23 ust. 1 lit. e) i art. 22 ust. 1 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/625.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.