Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.4.34

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 października 2018 r. - ZK / Komisja
(Sprawa T-627/18)

Język postępowania: francuski

(2019/C 4/45)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZK (przedstawiciel: adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji potwierdzającej komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/323/16 z dnia 1 lutego 2018 r. o niewpisaniu nazwiska skarżącej na listę laureatów;
- o ile zaistnieje taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji potwierdzającej komisji konkursowej z dnia 12 grudnia 2017 r.;
- obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 30 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (zwanego dalej "regulaminem pracowniczym") i art. 3 załącznika III do niego oraz naruszenia przepisów regulujących organizację egzaminów konkursowych. W tym względzie skarżąca podnosi między innymi, że wysłuchali jej tylko dwaj członkowie komisji konkursowej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a nie komisja konkursowa złożona z przewodniczącej i sześciu członków. Ponadto wskazała, że przewodnicząca uczestniczyła jedynie w pracach komisji konkursowej jako zwykły obserwator, co również naruszałoby przepisy regulaminu pracowniczego.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia zasad równego traktowania i niedyskryminacji, którymi miałaby być dotknięta zaskarżona decyzja w niniejszej sprawie, ze względu na brak stałego charakteru komisji konkursowej i odwołanie się do korektorów wspomagających, którzy nie przeszli specjalnego szkolenia korektorskiego.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.