Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.44.53/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 25 października 2018 r. - ATMvision / Komisja
(Sprawa T-627/11) 1

Pomoc państwa - Niemieckie ustawodawstwo podatkowe dotyczące przenoszenia strat na przyszłe lata podatkowe (Sanierungsklausel) - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Stwierdzenie przez Trybunał nieważności zaskarżonego aktu - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 44/68)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: ATMvision AG (Salem, Niemcy) przedstawiciele: początkowo adwokaci A. Cordewener, F. Kutt i C. Jehke, następnie F Kutt et C. Jehke)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo R. Lyal, T. Maxian Rusche, M. Adam i M. Noll-Ehlers, następnie R. Lyal, T. Maxian Rusche i M. Noll-Ehlers i w końcu R. Lyal, T. Maxian Rusche i K. Blanck, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony skarżącej: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: początkowo T. Henze, K. Petersen i R. Kanitz, następnie T. Henze, R. Kanitz i K. Stranz i w końcu T. Henze, R. Kanitz i S. Eisenberg, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2011/527/UE z dnia 26 stycznia 2011 r. dotyczącej pomocy państwa przyznanej przez Niemcy C 7/2010 (ex CP 250/2009 i NN 5/2010) na podstawie klauzuli restrukturyzacyjnej przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ("KStG, Sanierungsklausel") (Dz.U. 2011, L 235, s. 26).

Sentencja

1) Postępowanie zostaje umorzone.
2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez ATMvision AG.
3) Republika Federalna Niemiec pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 49 z 18.2.2012.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.