Dz.U.UE.C.2019.16.46/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 10 października 2018 r. - FT / ESMA
(Sprawa T-625/18)

Język postępowania: angielski

(2019/C 16/57)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: FT (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji ESMA41-137-1154 dyrektora zarządzającego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z dnia 9 sierpnia 2018 r., w której ESMA zwraca się o zwrot kwoty 12 000 EUR w związku z kosztami poniesionymi przez ESMA w sprawie F-39/14;
- stwierdzenie nieważności związanej z tym noty obciążeniowej nr 4440180170 z dnia 10 sierpnia 2018 r., wydanej przez ESMA;
- obciążenie ESMA jej własnymi kosztami postępowania oraz kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą w ramach obecnego postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 98 rozporządzenia finansowego 1 , art. 60 rozporządzenia finansowego ESMA 2 , art. 170 regulaminu postępowania przed Sądem, a także zasady równości broni stron sporu, ponieważ kwota, którą rzekomo skarżący winien zapłacić i która została określona w powołanych aktach prawnych nie została ustalona przez Sąd zgodnie z art. 170 regulaminu.
2. Zarzut drugi dotyczący tego, że koszty żądane przez pozwanego są nieodzyskiwalne, ponieważ przekroczyły rozsądny termin na złożenie takich wniosków.
3. Zarzut trzeci dotyczący dokonanie przez pozwanego oczywistego błędu w ocenie długu strony skarżącej, ponieważ żądana kwota w wysokości 12 000 EUR jest zbyt wygórowana.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193, s. 1).
2 Decyzja Zarządu w sprawie rozporządzenia finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA/ 2014/MB/38.