Sprawa T-625/18: Postanowienie Sądu z dnia 6 lutego 2020 r. - FT v. ESMA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.137.48

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2020 r.

Postanowienie Sądu z dnia 6 lutego 2020 r. - FT / ESMA
(Sprawa T-625/18) 1

[Służba publiczna - Cofnięcie noty obciążeniowej wystawionej przez ESMA - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania]

Język postępowania: angielski

(2020/C 137/75)

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: FT (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (przedstawiciele: G. Filippa i F. Barzanti, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności, po pierwsze, pisma ESMA z dnia 9 sierpnia 2018 r., doręczonego stronie skarżącej w dniu 10 sierpnia 2018 r., w którym organ ten zażądał zwrotu kwoty 12 000 EUR tytułem kosztów postępowania w sprawie, w której wydano wyrok z dnia 8 października 2015 r., FT/ESMA (F-39/14, EU:F:2015:117) oraz, po drugie, noty obciążeniowej nr 4440180170, wystawionej przez ESMA w dniu 10 sierpnia 2018 r., w celu spłaty tej kwoty.

Sentencja

1)
Umarza się postępowanie w przedmiocie niniejszej skargi.
2)
Każda ze stron pokrywa własne koszty postępowania.
1 Dz.U. C 16 z 14.1.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.