Sprawa T-624/20: Wyrok Sądu z dnia 19 października 2022 r. - MV v. Komisja Europejska - OpenLEX

Sprawa T-624/20: Wyrok Sądu z dnia 19 października 2022 r. - MV v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.7.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 stycznia 2023 r.

Wyrok Sądu z dnia 19 października 2022 r. - MV/Komisja
(Sprawa T-624/20) 1

[Służba publiczna - Urzędnicy - Zatrudnienie - Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AD/364/19 (AD 7) - Decyzja komisji konkursowej o niedopuszczeniu skarżącego do kolejnego etapu konkursu - Warunki dopuszczenia do konkursu - Niewystarczające doświadczenie zawodowe - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - System językowy - Równość traktowania]

Język postępowania: angielski

(2023/C 7/29)

(Dz.U.UE C z dnia 9 stycznia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: MV (przedstawiciele: adwokaci G. Pandey, D. Rovetta i V. Villante)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Lilamand i M. Brauhoff, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i M. Alver, pełnomocnicy)

Przedmiot

W skardze na podstawie art. 270 TFUE skarżący wnosi, po pierwsze, o stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej z dnia 29 października 2019 r. oddalającej wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji z dnia 5 czerwca 2019 r. o niedopuszczeniu do następnego etapu konkursu otwartego EPSO/AD/364/19 - pracownicy ochrony (AD 7), ogłoszenia o konkursie a także projektu listy urzędników wybranych do udziału we wspomnianym konkursie oraz, po drugie, o naprawienie szkody, jaką miał ponieść w związku z tymi aktami.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) MV zostaje obciążony, poza własnymi kosztami postępowania, kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

3) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty postępowania.

1 Dz.U. C 443 z 21.12.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.