Dz.U.UE.C.2018.445.23/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 października 2018 r. - Gres de Aragón / EUIPO (GRES ARAGÓN)
(Sprawa T-624/18)

Język postępowania: hiszpański

(2018/C 445/28)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Gres de Aragón, SA (Alcalñiz, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. Learte Álvarez)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GRES ARAGÓN - zgłoszenie nr 16 311 938

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie R 2269/2017-1

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, którą odrzucono zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 16 311 938 GRES ARAGÓN dla części towarów i usług objętych zgłoszeniem;
- nakazanie rozpatrzenia wspomnianego zgłoszenia w odniesieniu do całości towarów i usług objętych pierwotnym zgłoszeniem.
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/ 1001.