Sprawa T-623/21: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2021 r. - Puma / EUIPO - Vaillant (Puma) - OpenLEX

Sprawa T-623/21: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2021 r. - Puma / EUIPO - Vaillant (Puma)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.471.57

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2021 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 września 2021 r. - Puma / EUIPO - Vaillant (Puma)
(Sprawa T-623/21)

Język skargi: niemiecki

(2021/C 471/81)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Puma SE (Herzogenaurach, Niemcy) (przedstawiciele: Rechtsanwälte M. Schunke i P. Trieb)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Vaillant GmbH (Remscheid, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie unijnego znaku towarowego Puma - zgłoszenie nr 17 867 529

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie R 1875/2019-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i odrzucenie zgłoszenia spornego znaku towarowego;

- obciążenie EUIPO kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą.

Podniesiony zarzut

- Naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.