Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.20/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2017 r. - Deere/EUIPO (EXHAUST-GARD)
(Sprawa T-622/15) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego EXHAUST-GARD - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Prawo do obrony - Artkuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 195/27)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Deere & Company (Wilmington, Delaware, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: początkowo adwokaci N. Weber i T. Heitmann, następnie adwokat N. Weber)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: H. Kunz, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 września 2015 r. (sprawa R 196/2014-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego EXHAUST-GARD jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Deere & Company zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 7 z 11.1.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.