Sprawa T-621/21: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2021 r. - Lemken / EUIPO (Błękit) - OpenLEX

Sprawa T-621/21: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2021 r. - Lemken / EUIPO (Błękit)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.462.59/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2021 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 września 2021 r. - Lemken / EUIPO (Błękit)
(Sprawa T-621/21)

Język postępowania: niemiecki

(2021/C 462/72)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Lemken GmbH & Co. KG (Alpen, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci I. Kuschel i W. von der Osten Sacken)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Znak kolorowy błękit (RAL:5015) - zgłoszenie nr 18 097 467

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie R 2037/2020-1

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001

- Naruszenie art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

- Naruszenie obowiązku wystarczającego uzasadnienia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.