Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.16.46/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 12 października 2018 r. - Taminco / EFSA
(Sprawa T-621/17 R)

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Środki ochrony roślin - Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 - Publikacja stanowiska w sprawie dokonanej przez EFSA oceny dotyczącej weryfikacji zatwierdzenia substancji czynnej tiuramu - Wniosek o zachowanie poufności niektórych fragmentów - Odmowa zachowania poufności - Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych - Brak pilnego charakteru

Język postępowania: angielski

(2019/C 16/56)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Taminco BVBA (Gandawa, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci C. Mereu i M. Grunchard)

Strona pozwana: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (przedstawiciele: D. Detken i S. Gabbi, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów R. van der Houta i Ch. Wagnera)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Koleva i I. Naglis, pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożone na podstawie art. 278 i 279 TFUE żądanie zawieszenia wykonania decyzji EFSA z dnia 18 lipca 2017 r. oddalającej wnioski o zachowanie poufności złożone w ramach wniosku o odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej tiuramu.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.
2) Postanowienie z dnia 19 września 2017 r. wydane w sprawie T-621/17 R zostaje uchylone.
3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.