Sprawa T-619/21: Wyrok Sądu z dnia 4 maja 2022 r. - PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Haufe-Lexware

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.266.24/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lipca 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 4 maja 2022 r. - PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs / EUIPO - Haufe-Lexware (TAXMARC)
(Sprawa T-619/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego TAXMARC - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy TAXMAN - Zawieszenie postępowania - Artykuł 71 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625]

Język postępowania: angielski

(2022/C 266/28)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lipca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV (Amsterdam, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat R. Stoop)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG (Fryburg Bryzgowijski, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat N. Hebeis)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 lipca 2021 r. (sprawa R 131/2021-4), dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Haufe-Lexware GmbH & Co. KG a PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z dnia 21 lipca 2021 r. (sprawa R 131/2021-4).

2) EUIPO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV poniesione w związku z postępowaniem przed Sądem.

3) Haufe-Lexware GmbH & Co. KG pokrywa własne koszty poniesione w związku z postępowaniem przed Sądem.

1 Dz.U. C 471 z 22.11.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.