Dz.U.UE.C.2018.436.63/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 15 października 2018 r. - TUIfly/Komisja
(Sprawa T-619/18)

(2018/C 436/88) Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: TUIfly GmbH (Langenhagen, Niemcy) (przedstawiciele: L. Giesberts i M. Gayger, Rechtsanwälte)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej C(2018) 5432 final z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie drugiego wniosku skarżącej o przyznanie dostępu do akt zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 - GESTDEM 2018/2506 oraz o zobowiązanie pozwanej do przyznania skarżącej dostępu do akt postępowania w sprawie pomocy państwa SA.24221(2011/C) (ex 2011/NN) udzielonej przez Austrię na rzecz portu lotniczego w Klagenfurcie, spółki Ryanair i innych przewoźników lotniczych korzystających z tego portu lotniczego (Dz.U. 2018, L 107, s. 1);
- połączenie, dla celów pisemnego i ustnego etapu postępowania, niniejszej sprawy ze sprawą skarżącej przeciwko pozwanej zawisłą przed wysokim sądem pod sygnaturą akt T-447/18;
- obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga jest na jedynym zarzucie, w drodze którego podnosi się naruszenie art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, zasady dobrej administracji oraz przysługującego skarżącej prawa do obrony, ponieważ Komisja nie przyznała skarżącej dostępu do akt dochodzenia i nie postawiła jej w takim położeniu, żeby mogła podjąć właściwą obronę.