Dz.U.UE.C.2018.436.63/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 12 października 2018 r. - ZH / ECHA
(Sprawa T-617/18)

(2018/C 436/87)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZH (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i N. Flandin)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za 2016 r.;
- stwierdzenie nieważności, w zakresie, w jakim jest to potrzebne, również decyzji ECHA z dnia 2 lipca 2018 r., doręczonej skarżącemu w dniu 3 lipca 2018 r., w której oddalono odwołanie skarżącego od sprawozdania z oceny za 2016 r.;
- zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną skarżącemu;
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty:

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 2.2 decyzji ECHA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ogólnych zasad wykonania art. 15 ust. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej oraz wykonania art. 44 ust. 1 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia ram proceduralnych sporządzania sprawozdań z oceny zgodnie z decyzją ECHA, a w szczególności z jej art. 7, a także naruszenia art. 43 regulaminu pracowniczego urzędników, mającego zastosowanie w drodze analogii do personelu tymczasowego na mocy art. 15 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.
3. Zarzut trzeci dotyczący oczywistych błędów w ocenie przeprowadzonej przez osobę sporządzającą sprawozdanie - mając na względzie negatywną krytykę skarżącego.
4. Zarzut czwarty dotyczący naruszenia obowiązku przedstawienia uzasadnienia.