Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.455.30/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 października 2018 r. - Diesel / EUIPO - Sprinter megacentrosdel deporte (D)
(Sprawa T-615/18)

Język skargi: angielski

(2018/C 455/39)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Diesel SpA (Breganze, Włochy) (przedstawiciel: adwokat A. Parassina)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Sprinter megacentros del deporte, SL (Elche, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy D - zgłoszenie nr 11 404 019

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 sierpnia 2018 r. R 2657/2017-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie zasady 22 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95;
- Naruszenie art. 47 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 72 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.