Sprawa T-614/20: Skarga wniesiona w dniu 1 października 2020 r. - Casino, Guichard-Perrachon / Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.433.58

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 grudnia 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 1 października 2020 r. - Casino, Guichard-Perrachon / Komisja
(Sprawa T-614/20)

Język postępowania: francuski

(2020/C 433/72)

(Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Casino, Guichard-Perrachon (Saint-Étienne, Francja) (przedstawiciele: adwokaci: O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic i G. Aubron)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej C(2020) 5192 final z dnia 23 lipca 2020 r.;
obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania w całości.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi jeden zarzut dotyczący niezgodności z prawem zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim została ona wydana na podstawie dokumentów uzyskanych przez Komisję przy okazji wcześniejszych kontroli przeprowadzonych na podstawie niezgodnych z prawem decyzji, które były przedmiotem skarg o stwierdzenie nieważności w sprawach T-249/17 Casino, Guichard-Perrachon/Komisja i T-538/19 Casino, Guichard-Perrachon/Komisja.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.