Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.28/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 11 marca 2020 r. - Aceto Agricultural Chemicals / Komisja
(Sprawa T-612/19 R)

[Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Środki ochrony roślin - Nieodnowienie zatwierdzenia substancji czynnej chloroprofam - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru]

Język postępowania: angielski

(2020/C 175/37)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aceto Agricultural Chemicals Corp. Ltd (Chester, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci C. Mereu i P. Sellar)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castilla Contreras, A. Dawes i I. Naglis, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 278 i 279 TFUE o zawieszenie wykonania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/989 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej chloroprofam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. 2019, L 160, s. 11).

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.