Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.455.28

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 9 października 2018 r. - ZR / EUIPO
(Sprawa T-610/18)

Język postępowania: angielski

(2018/C 455/37)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZR (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. Blot)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualne (EUIPO)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej z dnia 1 grudnia 2017 r. o nieumieszczeniu strony skarżącej na "liście rezerwy kadrowej", czyli na liście laureatów konkursu otwartego EUIPO/AD/01/17 - AD 6 - Administratorzy w dziedzinie własności intelektualnej;
- w razie konieczności, stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej z dnia 7 marca 2018 r. oddalającej wniosek strony skarżącej o ponowne rozpatrzenie sprawy;
- w razie konieczności, stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora wykonawczego EUIPO z dnia 27 czerwca 2018 r., doręczonej w dniu 29 czerwca 2018 r., oddalającej zażalenie strony skarżącej;
- obciążenie pozwanej kosztami postepowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1. Zarzut pierwszy, naruszenia art. 27 i 29 regulaminu pracowniczego oraz art. 1 lit. a) i c) załącznika III do regulaminu pracowniczego.
2. Zarzut drugi, naruszenia art. 30 regulaminu pracowniczego i art. 3 załącznika III do regulaminu pracowniczego oraz art. 3 załącznika III do ogłoszenia o konkursie ("Przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych").
- Strona pozwana powołuje się w tym względzie na wyznaczenie członków komisji konkursowej niezgodnie z przepisami.
- Ponadto strona skarżąca podnosi brak opublikowania decyzji o powołaniu komisji konkursowej oraz nazwisk członków komisji konkursowej.
- Strona skarżąca podnosi brak równej reprezentacji w odniesieniu do reprezentantów komitetu pracowniczego i organu powołującego zasiadających w komisji konkursowej.
- Strona skarżąca podnosi także brak równej reprezentacji w komisji z punktu widzenia równowagi płci.
- Wreszcie w odniesieniu do tego zarzutu strona skarżąca podnosi naruszenie zasady stabilności i ciągłości składu komisji konkursowej.
3. Zarzut trzeci, naruszenia zasady równego traktowania.
4. Zarzut czwarty, oczywistych błędów w ocenie, naruszenia obowiązku uzasadnienia i braku przejrzystości.
- Strona skarżąca twierdzi, że komisja konkursowa pominęła pewne fakty, przy czym odnosi się w tym względzie do przeprowadzonej przez komisję oceny kompetencji, zgodnie z jej opisem w ogłoszeniu o konkursie.
- Strona skarżąca twierdzi, że niektóre z wyników podanych w paszporcie kompetencji nie zgadzały się z ogłoszeniem o konkursie, oraz skarży się na brak przejrzystości w tym zakresie.
- Strona skarżąca skarży się również na to, że pasport kompetencji zawierał sprzeczne stwierdzenia.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.