Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.94.36/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 marca 2018 r.

Postanowienie Sądu z dnia 16 stycznia 2018 r. - PC / EASO
(Sprawa T-610/16) 1

Język postępowania: fiński

(2018/C 094/47)

(Dz.U.UE C z dnia 12 marca 2018 r.)

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 269 z 14.8.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.