Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.171.27/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 czerwca 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 30 kwietnia 2013 r. - ABS-One przeciwko OHIM (SLIM BELLY)

(Sprawa T-61/12)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Rejestracja słownego wspólnotowego znaku towarowego SLIM BELLY - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

(2013/C 171/53)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 15 czerwca 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: ABS-One Produktions- und Vertriebs GmbH (Villach St. Magdalen, Austria) (przedstawiciel: adwokat S. Merz)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 listopada 2011 r. (sprawa R 1077/2011-1) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego SLIM BELLY jako wspólnotowego znaku towarowego

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) ABS-One Produktions- und Vertriebs GmbH pokrywa koszty postępowania.
______

(1) Dz.U. C 98 z 31.3.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.