Dz.U.UE.C.2018.445.22

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 5 października 2018 r. - Fujifilm Recording Media / EUIPO - iTernity (d: ternity)
(Sprawa T-609/18)

Język skargi: niemiecki

(2018/C 445/27)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Fujifilm Recording Media GmbH (Kleve, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci R. Härer, C. Schulze, C. Weber, H. Ranzinger i C. Gehweiler)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: iTernity GmbH (Fryburg, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "d:ternity" - unijny znak towarowy nr 11 152 154

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie R 2324/2018-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu:

- o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- posiłkowo, o stwierdzenie, że należy umorzyć postępowanie;
- obciążenie EUIPO i pozostałego uczestnika postępowania przed Sądem i postępowania przed Izbą Odwoławczą powstałymi kosztami.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 18 i 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.