Dz.U.UE.C.2018.436.62

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 9 października 2018 r. - Essity Hygiene and Health AB / EUIPO (Przedstawienie liścia)
(Sprawa T-607/18)

Język postępowania: szwedzki

(2018/C 436/86)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Essity Hygiene and Health AB (Göteborg, Szwecja) (przedstawiciel: adwokat U. Wennermark)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego tworzonego przez przedstawienie liścia - zgłoszenie nr 16 709 305

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie R 2196/2017

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu tytułem głównym o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w całości, w tym
1. potwierdzenie, że zgłoszony znak towarowy wykazuje wystarczająco odróżniający charakter, aby można go było zarejestrować jako unijny znak towarowy dla wszystkich towarów, dla których odmówiono rejestracji, należących do klas 3 i 16;
2. stwierdzenie nieważności decyzji w odniesieniu do towarów z klasy 21, dla których Izba Odwoławcza odmówiła rejestracji;
3. przekazanie sprawy izbom odwoławczym w zakresie dotyczącym "szmatek do czyszczenia; ściereczek do czyszczenia" celem rozpoznania co do istoty;
- nakazanie EUIPO zwrócenia skarżącej kosztów poniesionych przez nią w związku z niniejszym postępowaniem zarówno przed Sądem, jak i przed EUIPO.

Posiłkowo strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym towarów z klasy 21, dla których Izba Odwoławcza odmówiła rejestracji;
- przekazanie sprawy izbom odwoławczym w zakresie dotyczącym "szmatek do czyszczenia; ściereczek do czyszczenia";
- nakazanie EUIPO zwrócenia skarżącej kosztów poniesionych przez nią w związku z niniejszym postępowaniem przed Sądem;

Tytułem ewentualnym strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym towarów z klasy 21, dla których Izba Odwoławcza odmówiła rejestracji;
- przekazanie sprawy izbom odwoławczym w zakresie dotyczącym "szmatek do czyszczenia; ściereczek do czyszczenia";
- nakazanie EUIPO zwrócenia skarżącej części poniesionych przez nią kosztów w wysokości ustalonej zgodnie z uznaniem Sądu.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.