Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.436.37/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 października 2018 r. - OY / Komisja
(Sprawa T-605/16)

Służba publiczna - Personel kontraktowy - Artykuł 3c WZIP - Zatrudnienie - Zaszeregowanie do grupy - Uwzględnienie doświadczenia zawodowego - Ogólne przepisy wykonawcze do art. 79 ust. 2 WZIP

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/51)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: OY (przedstawiciele: adwokaci N. Flandin i S. Rodrigues)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid, C. Berardis-Kayser i L. Radu Bouyon, pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 270 TFUE wniosek o, po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 2 października 2015 r. oddalającej wniosek skarżącej o ponowne rozpatrzenie jej zaszeregowania do grupy funkcyjnej IV grupa 15 stopień 1, a po drugie, w stosownym razie, stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę z dnia 29 marca 2016 r. oddalającej zażalenie zainteresowanej.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) OY zostaje obciążona kosztami postępowania.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.