Sprawa T-605/11: Novartis v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). - OpenLEX

Sprawa T-605/11: Novartis v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.34.32/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 lutego 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 10 grudnia 2014 r. - Novartis/OHIM - Dr Organic (BIOCERT)
(Sprawa T-605/11) 1

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BIOCERT - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy BIOCEF - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2015/C 034/35)

(Dz.U.UE C z dnia 2 lutego 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Novartis AG (Bazylea, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat M. Douglas)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: pełnomocnik A. Folliard-Monguiral)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Dr Organic Ltd (Swansea, Zjednoczone Królestwo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 września 2011 r. (sprawa R 1030/2010-4) dotyczącą postępowania w sprawie Novartis AG a Dr Organic Ltd.

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 28 września 2011 r. (sprawa R 1030/2010-4).
2)
OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 32 z 4.2.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.