Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 13 marca 2020 r. - Helsingin Bussiliikenne / Komisja
(Sprawa T-603/19 R)

[Środek tymczasowy - Pomoc państwa - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru]

Język postępowania: fiński

(2020/C 175/36)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Helsingin Bussiliikenne Oy (Helsinki, Finlandia) (przedstawiciele: adwokaci O. Hyvönen i N. Rosenlund)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Huttunen i F. Tomat, pełnomocnicy) Interwenient popierający stronę skarżącą: Republika Finlandii (przedstawiciel: J. Heliskoski, pełnomocnik)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 278 i 279 TFUE wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2019) 3152 final z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie pomocy państwa SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) przyznanej przez Republikę Finlandii stronie skarżącej.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.
2) Nie ma potrzeby orzekać w przedmiocie wniosku spółek Nobina Oy i Nobina AB o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta, jak również w przedmiocie wniosku Komisji Europejskiej o zachowanie poufności.
3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie, z wyjątkiem kosztów poniesionych przez spółki Nobina Oy i Nobina AB, które pokryją własne koszty związane z ich wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta w postępowaniu w przedmiocie środków tymczasowych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.