Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.44.75/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 października 2018 r. - ZE/Parlament
(Sprawa T-603/18 R)

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Służba publiczna - Urzędnicy - Zawieszenie urzędnika w pełnieniu obowiązków bez potrącenia wynagrodzenia - Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych - Naruszenie reputacji - Brak pilnego charakteru

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/100)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZE (przedstawiciel: adwokat P. Yatagantzidis)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: J. Steele i V. Montebello-Demogeot, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 278 TFUE i 279 TFUE, mający na celu po pierwsze, zawieszenie wykonania decyzji sekretarza generalnego Parlamentu z dnia 25 września 2018 r. o zawieszeniu skarżącego w pełnieniu obowiązków na czas określony bez potrącenia wynagrodzenia oraz po drugie, nakazanie Parlamentowi zapobieżenia "ewentualnym przeciekom do mediów" zawierającym nazwisko skarżącego oraz niepowielania dalszych a także zwrócenia się do skarżącego o odebranie wszystkich dokumentów osobistych z dokumentów, które kontrolerzy już zebrali w jego biurze.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.