Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.35.19

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - Brahma/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(Sprawa T-603/16) 1

Służba publiczna - Urzędnicy na okresie próbnym - Okres próbny - Przedłużenie okresu próbnego - Zwolnienie po okresie próbnym - Artykuł 34 regulaminu pracowniczego - Nadużycie władzy - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 25 ust. 2 regulaminu pracowniczego - Prawo do bycia wysłuchanym - Artykuł 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego - Odpowiedzialność - Wymogi formalne - Zasada zgodności skargi z zażaleniem - Dopuszczalność - Szkoda majątkowa - Krzywda - Związek przyczynowy

Język postępowania: francuski

(2019/C 35/23)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Zoher Brahma (Thionville, Francja) (przedstawiciel: adwokat A. Tymen)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo J. Inghelram i L. Tonini Alabiso, a następnie J. Inghelram i Á. Almendros Manzano, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie na podstawie art. 270 TFUE, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 17 lipca 2015 r., w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował o niepowołaniu skarżącego na czas nieokreślony i o jego zwolnieniu ze skutkiem od dnia 31 lipca 2015 r., oraz decyzji komitetu ds. zażaleń z dnia 16 marca 2016 r. oddalającej zażalenie skarżącego na decyzję z dnia 17 lipca 2015 r., oraz po drugie, naprawienia szkody majątkowej i krzywdy, jakich skarżący miał doznać w następstwie przyjęcia tych decyzji.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 17 lipca 2015 r. wydanej przez sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, działającego w charakterze organu powołującego, w której zwolniono Zohera Brahmę po upływie jego okresu próbnego, ze skutkiem od dnia 31 lipca 2015 r.
2) Stwierdza się nieważność decyzji komitetu ds. zażaleń z dnia 16 marca 2016 r. oddalającej zażalenie na decyzję z dnia 17 lipca 2015 r. wydaną przez sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, działającego w charakterze organu powołującego, w której zwolniono Zohera Brahmę po upływie jego okresu próbnego, ze skutkiem od dnia 31 lipca 2015 r.
3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
4) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 296 z 16.8.2016 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod sygnaturą F-33/16 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.