Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.27/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 23 września 2015 r. - Appelrath-Cüpper/OHIM - Ann Christine Lizenzmanagement (AC)
(Sprawa T-60/13) 1

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego AC - Wcześniejsze graficzne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe AC ANN CHRISTINE oraz wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe AC ANN CHRISTINE OCEAN i AC ANN CHRISTINE INTIMATE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2015/C 389/28)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciele: C. Schumann i A. Berger, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Wiedeń, Austria) (przedstawiciele: adwokaci M. Hartmann, N. Voß i S. Fröhlich)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 listopada 2012 r. (sprawa R 108/2012-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG a Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 28 listopada 2012 r. (sprawa R 108/2012-4) w zakresie, w jakim uwzględniono w niej częściowo sprzeciw wniesiony przez Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG.
2) OHIM pokrywa koszty własne oraz połowę kosztów poniesionych przez Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.
3) Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG pokrywa koszty własne oraz połowę kosztów poniesionych przez Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą.
1 Dz.U. C 101 z 6.4.2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.