Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.239.46/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2017 r. - AWG/EUIPO - Takko (Southern Territory 23o48'25"S)
(Sprawa T-6/16) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy Southern Territory 23o48'25"S - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy SOUTHERN - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nro207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 239/57)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH (Köngen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Sambuc)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Schifko, pełnomocnik) Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również: Takko Holding GmbH (Telgte, Niemcy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 10 listopada 2015 r. (sprawa R 735/2015-4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Takko Holding et AWG.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO.)
1 Dz.U. C 98 z 14.3.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.